Privacy Reglement

Privacy Reglement

Subrosa BV houdt, om de zorg voor u zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de deelnemers. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

REGLEMENT

  • Behalve de directeur van Subrosa BV heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot een cliëntdossier dat door Subrosa BV wordt samengesteld. Dit zijn: begeleiders/administratief medewerkers. Deze functies/personen hebben allen een geheimhoudingsplicht.
  • De cliënt c.q. diens vertegenwoordiger heeft het recht om de gegevens die over de cliënt zijn vastgelegd in te zien. Wanneer de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kan de cliënt / diens wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de zorg voor de cliënt worden in het cliëntdossier opgeslagen.
  • Gegevens van cliënt worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt / diens wettelijk vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Nadat de cliënt begeleid is, worden de gegevens 5 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven geautoriseerden deze gegevens in kunnen zien.
  • Wanneer u van mening bent dat de Subrosa BV niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling  kenbaar maken.

Onze producten

Nieuws, cases en referenties